اعتراضات آبان / تایید حکم ١٠ سال حبس صحبت اللە امیدی از سوی دادگاه تجدید نظر

اعتراضات آبان / تایید حکم ١٠ سال حبس صحبت اللە امیدی از سوی دادگاه تجدید نظر

18:14 - 14 June 2020


هەنگاو: دادگاه تجدید نظر سە نفر از معترضین آبان ماه کرمانشاه از سوی دادگاه انقلاب این شهر بە حبس محکوم شدە بودند برگزار و حکم یکی از آنها عینا تایید و حکم دو نفر دیگر نیز کاهش یافت.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٤ خرداد ٩٩ (١٣ ژوئن ٢٠٢٠)، نشست دادگاه تجدید نظر چهار فعال کرد در دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه برگزار و حکم حبس صحبت اللە امیدی عینا تایید گردید.


بر طبق حکم صادرە، صحبت اللە امیدی از بابت ”عضویت در یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت“ بە ٥ سال حبس و از بابت ”اجماع و تبانی“ بە ٥ سال حبس محکوم شد کە بر طبق قانون تجمیع احکام یکی از این احکام قابل اجرا می باشد.


همچنین، خلیل اسدی بوژانی کە پیشتر بە ٦ سال و شش ماه حبس محکوم شدە بود حکمش بە ٣ ماه حبس کاهش یافتە و باتوجە مدت بازداشتش حکمش محسوب و آزاد شدە است.


حکم یک سال حبس مهدی ابدالی نیز بە یک ماه حبس کاهش یافتە و آزاد شدە است.


این سە فعال کرد روز دوشنبە ٢١ بهمن ٩٨ (١٠ فوریە ٢٠٢٠) از سوی شعبە سوم دادگاه انقلاب کرمانشاه بە ریاست قاضی اسدی مجموعا بە ١٧ سال و ٦ ماه حبس محکوم شدە بودند.


محی الدین اصغری شهروند اهل سنندج کە یکی دیگر از متهمین این پروندە بود، تبرئە شدە است.