اعتصاب غذای قادر محمدزادە در زندان یزد با شعار یا مرخصی یا مرگ

اعتصاب غذای قادر محمدزادە در زندان یزد با شعار یا مرخصی یا مرگ

13:42 - 18 October 2019

 

هەنگاو: یک زندانی سیاسی اهل مهاباد پس از ١٤ سال حبس بدون مرخصی  در زندان مرکزی یزد دست بە اعتصاب غذا زد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، قادر محمدزادە، زندانی سیاسی اهل مهاباد، از روز چهارشنبە ٢٤ مهر ٩٨ (١٦ اکتبر ٢٠١٩)، بە نشان اعتراض بە ١٤ سال حبس بدون مرخصی و در نظر گرفتن حکم ٧ سال حبس کە پیشتر لغو شدە بود دست بە اعتصاب غذا زدە است.

یک منبع نزدیک بە خانوادە قادر محمد زادە در این بارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، قادر محمدزادە پیشتر بە اتهام ”محاربە“ از طریق همکاری با حزب کوملە بە اعدام محکوم شدە و سپس حکم اعدام وی بە ٢٠ سال حبس کاهش یافتە است.

وی همچنین بە خاطر شرکت در قتل یک مامور بە تحمل ٧ سال حبس، بە خاطر حملە اسلحە بە ٣ سال حبس و بە خاطر عبور غیرقانونی از مرز سردشت بە تحمل ٢ سال حبس محکوم شدە بود کە ٧ سال حبس وی پس از اعتراض ایشان لغو و دادنامە این حکم نیز موجود می باشد.

با این حال اکنون اجرای احکام مهاباد و ارومیە علام کردەاند کە این حکم نیز محسوب می شود. بدین ترتیب آقای محمدزادە باید ٢٤ سال در زندان باشد تا از حق مرخصی برخوردار شود. زیرا بە گفتە آنها حکم ٢٠ سال حبس وی تازە آغاز شدە و پس از سپری نمودن نصف حکم می تواند بە مرخصی برود.

این زندانی سیاسی پس از اعتصاب اعلام کردە است کە بە اعتصاب خود پایان نخواهم داد مگر اینکە با مرخصی من موافقت شود، حتی اگر این اعتصاب منجر بە مرگ من شود.

وی اوایل بهار از زندان مرکزی ارومیە بە زندان مرکزی یزد تبعید شدە بود.

قادر محمد زادە در تاریخ ٢٩ آذر ١٣٨٤ بە همراه محمد امین عبداللهی بە اتهام عضویت و همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت و بعدا از سوی دادگاه انقلاب بە اتهام محاربە بە اعدام محکوم شد.