کبری خالندی بە زندان محکوم شد

۲۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۱

هەنگاو: یکی از فعالین مدنی اهل مهاباد بە اتهام شرکت در تجمع اعتراضی نسبت بە کشتار کولبران بە زندان محکوم شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، دادگاه انقلاب مهاباد طی روزهای گذشتە ”کبری خالندی“ از فعالین مدنی این شهر را بە تحمل دو ماه ونیم حبس تعزیری محکوم کردە است.

این حکم بە اتهام شرکت در تجمع اعتراضی بە کشتار کولبران کورد پس از اعتراض مردم بانە و تجمع اعتراضی فعالین مهابادی صادر شدە است.

یک منبع مطلع بە خانوادە خالندی بە خبرنگار ”هەنگاو“ اعلام کرد کە خانم خالندی باید طی روزهای آتی  جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود را بە زندان مرکزی مهاباد معرفی نماید.

کبرای خالندنی ١٩ شهریورماه امسال همراه با چند شهروند دیگر بازداشت و سپس با تودیع وثیقە ٥٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە بود.

مردم بانە در تاریخ ١٣ شهریور ماه بە نشانە اعتراض بە کشتن دو کولبر  با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی بانە کشتە شدە بودند در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر دست بە تجمع اعتراضی زدند.

این تجمع با دخالت نیروهای امنیتی بە خشونت کشیدە شد کە در پی آن مردم ساختمان فرمانداری را بە کنتر ل خود درآوردند.

بیشتر شهرهای کوردستان در حمایت از مردم بانە و کولبران بە خیابان ها آـدند کە منجر بە بازداشت بیش از ٥٠ تن در شهرهای سنە (سنندج)، کرماشان (کرمانشاه)، بانە، مهاباد، بوکان، مریوان و سقز بازداشت شدند.


بیشتر بخوانید در همین زمینه