اعتصاب موفقیت آمیز در کوردستان و بازداشت دەها جوان کورد از سوی نیروهای امنیتی

18:32 - 12 September 2018

 

هەنگاو: هم زمان با اعتصابات گستردە مردم در شهرهای مختلف کوردستان، نهادهای امنیتی کوردستان اقدام بە بازداشت گستردە شهروندان کورد کردە اند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە (٢١ شهریور ٩٧ / ١٢ سپتامبر ٢٠١٨)، بازاریان و مردم بیشتر شهرهای کوردستان از جملە کرماشان (کرمانشاه)، سرپل ذهاب، قصر شیرین، روانسر، پاوە، جوانرود، نودشە، اسلام آباد غرب، کرند غرب، کنگاور، مریوان، سنە (سنندج)، کامیاران، سروآباد،  قروە، سقز، بانە، پیرانشهر،پسوی، بوکان، مهاباد، شنو (اشنویە) نقدە، ارومیە، سلماس، سردشت،  نلاس، دزج مرگور و چند شهر دیگر بە نشانە بمباران کمپ ها و مقر های حزب دمکرات در شهر کویە و اعدام فعالین سیاسی کورد دست بە اعتصاب زدند.

در پی این اعتصابات بیش از بیست تن از شهروندان کورد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند .

در شهر مریوان و بر طبق گزارشی کە بە هەنگاو رسیدە است، ١٣ تن بازداشت شدەاند کە تاکنون هویت ٦ تن از آنها برای هەنگاو احراز شدە است.

اسامی بازداشت شدگان بە شرح زیر می باشد؛

مریوان: 

١ـ آرام فتحی ٢ـ سوران دانشور ٣ـ مسلم ابراهیمی ٤ دلیر روشن ٥ـ محمد ازکات ٦ـ احمد تبیرە

سنە

١ـ خالد حسینی ٢ مختار زارعی ٣ـ مصفر صالح نیا

شنو 

١ـ خالد گنجی  ٢ـ رشید ناصرزادە

روانسر

١ـ باقر صفری

سردشت 

١ـ جعفر رسول پور 

بوکان

١ـ دیاکو باغبانی

اسامی دیگر بازداشت شدگان تاکنون برای هەنگاو احراز نشدە است.

این اعتصاب در پی فراخوان احزاب کوردستانی و همچنین فعالین مدنی کورد جهت محکوم کردن بمباران مقرهای حزب دمکرات در شهر کویە و همچنین اعدام جوانان کورد از سوی حکومت ایران صورت گرفتە است.