اعدام دو زندای دیگر در زندان ارومیە، اعدام ٧ شهروند طی یک هفتە

10:14 - 17 July 2019

 

هەنگاو: حکم اعدام دو زندانی دیگر در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد و با احتساب این موارد طی هفتە گذشتە هفت شهروند در زنان های کردستان اعدام شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز چهارشنبە (٢٦ تیر ٩٨ / ١٧ ژوئیە ٢٠١٩)، حکم اعدام دو شهروند در زندان مرکزی ارومیە اجرا شد.

هویت احراز شدە این دو زندانی ”محرم نعمتی“ و ”عسکر برتر“ اهل نقدە اعلام شدە است.

این دو زندانی سال ١٣٩٣ خورشیدی در یک پروندە مشترک از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بودند.

با استناد بە آمار ثبت شدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، تنها طی هفتە گذشتە ٧ زندانی در زندان های ارومیە و مهاباد اعدام شدەاند.