اعدام ٥٢ شهروند کرد در سال ٢٠١٩ + لیست اسامی

اعدام ٥٢ شهروند کرد در سال ٢٠١٩ + لیست اسامی

11:17 - 6 January 2020

 

هەنگاو: طی سال گذشتە میلادی دست کم ٥٢ شهروند در شهرهای مختلف کردستان اعدام شدەاند کە نسبت بە سال گذشتە با کاهش روبرو بودە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٢٠١٩ میلادی دست کم ٥٢ شهروند کرد در استان های ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی و خراسان اعدام شدەاند کە هویت ٤٦ نفر از آنها از سوی هەنگاو احراز و هویت ٦ تن نیز احراز نشدە است.

این آمار نسبت بە سال ٢٠١٨ میلادی کە در آن سال حکم اعدام ٧٠ شهروند کرد بە اجرا در آمدە بود، با کاهش ٢٦٪ی روبرو بودە است.

 

اعدام ٢ کودک و ٤ زن

طی سال ٢٠١٩ دست کم ٢ جوان کە در سن نوجوانی (زیر ١٨ سال) مرتکب جرم شدە بودند در زندان های ایلام و کرمانشاه و همچنین ٤ زن در زندان های سنندج، ارومیە (٢ مورد) و مهاباد اعدام شدەاند.

 

تفکیک اتهام

طی سال گذشتە میلادی شهروندان کرد تنها بە اتهام قتل عمد و جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدەاند.

قتل عمد: ٤٧ مورد معادل ٩٠٪ کل اعدام ها

جرایم مرتبط با مواد مخدر: ٥ مورد معادل ١٠٪ کل اعدام ها

 

تفکیک بر حسب استانها

استان آذربایجان غربی: ١٩ مورد معادل ٣٦.٥٪ کل اعدام ها

استان کرمانشاه: ١١ مورد معادل ٢١٪ کل اعدام ها

استان کردستان: ٨ مورد معادل ١٥٪ کل اعدام ها

استان ایلام: ٧ مورد معادل ١٣.٥٪ کل اعدام ها

استان لرستان: ٤ مورد معادل ٧.٥٪ کل اعدام ها

استانهای خراسان رضوی و شمالی: ٣ مورد معادل ٦٪ کل اعدام ها

 

برای دریافت فایل PDF اسامی اینجا کلیک کنید

 

استفادە از این آمار با ذکر نام منبع مجاز می باشد