اعدام یک زن کرد در زندان مهاباد

21:03 - 17 July 2019

 

هەنگاو: حکم اعدام یک زن کرد در زندان مرکزی مهاباد بە اجرا در آمد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە (٢٥ تیر ٩٨ / ١٦ ژوئیە ٢٠١٩)، حکم اعدام یک زن کرد  با هویت ”ملیحە صالحیان“ در زندان مرکزی مهاباد اجرا شدە است.

ملیحە صالحیان اهل میاندوآب بودە و بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ١٠ روز گذشتە دست کم  حکم اعدام ٨ شهروند کرد در زندان های ایران بە اجرا در آمدە است.