بازداشت دو شهروند در پیرانشهر

بازداشت دو شهروند در پیرانشهر

16:18 - 27 January 2019

 

هەنگاو: دو شهروند ساکن روستای پسوە (پسوی) از توابع بخش لاجان پیرانشهر از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و سرنوشتشان نامعلوم می باشد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، نیروهای ادارە اطلاعات پیرانشهر   روز پنج شنبە (٢٧ دی ٩٧ / ١٧ ژانویە ٢٠١٩) بە منزل یک شهروند اهل روستای پسوە با هویت محمد امین اسماعیلی یورش و فرزند وی را با هویت ”موسی اسماعیلی“ ٢٢ سالە بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع نزدیک بە خانوادە اسماعیلی، موسی بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە و با گذشتە دو هفتە از بازداشت وی، سرنوشتش نامعلوم می باشد.

از سوی دیگر،  روز چهارشنبە (٣ بهمن ٩٧ / ٢٣ ژانویە ٢٠١٩)، نیروهای امنیتی حکومت ایران یک شهروند اهل همین روستا را با هویت ”عادل قادری“ ٢٧ سالە بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

 عادل قادری نیز بە اتهام  همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە و سرنوشتش نامعلوم می باشد.