بازداشت پنج شهروند از جملە دو نوجوان در کردستان

بازداشت پنج شهروند از جملە دو نوجوان در کردستان

07:30 - 13 July 2020


هەنگاو: طی روزهای گذشتە دست کم پنج شهروند کرد از سوی نیرهای امنیتی حکومت ایران در شهرهای مهاباد، کرمانشاه، سردشت و پیرانشهر بازداشت شدەاند کە یکی از آنها یک نوجوان ١٦ سالە بودە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢٢ تیر ٩٩ (١٢ ژوئیە ٢٠٢٠)، یک شهروند اهل روستای ”کیلە سپیان“ از توابع بخش لاجان شهرستان پیرانشهر با هویت ”دیاکو تارا“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهرستان بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است. بە گفتە یک منبع مطلع، این شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزسیون حکومت بازداشت شدە است.


از سوی دیگر و روز شنبە ٢١ تیر ماه، دو نوجوان ١٦ و ١٧ سالە با نام های ”متین خولە“ و "مسعود خولە" از سوی نیروهای اطلاعات سپاه شهرستان مهاباد بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە اند. نیروهای اطلاعات سپاه پس از بازداشت متین منزل پدری وی را تفتیش و اقدام بە ضبط وسایل شخصی ایشان کردەاند.


همان روز، یک شهروند اهل روستای میرآباد سردشت با هویت ”عثمان روستا“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است. عثمان روستا رئیس شورای حل اختلاف میراباد بودە و تاکنون دلیل بازداشت وی از سوی نیروهای امنیتی معلوم نشدە است.


طی روزهای گذشتە نیز، یک شهروند اهل کرمانشاه با هویت ”فرشاد بیگی“ از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و سرنوشتش نامعوم می باشد.