بازداشت یک زن مهندس ایلامی از سوی نیروهای ادارە اطلاعات

بازداشت یک زن مهندس ایلامی از سوی نیروهای ادارە اطلاعات

11:35 - 13 August 2018

 

هەنگاو: پس از نزدیک بە دو هفتە از بازداشت یک زن مهندس ایلامی، کە فعال محیط زیست نیز بودە است، سرنوشت وی در هالەای از ابهام می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“ نیروهای امنیتی حکومت ایران روز چهارشنبە (١٠ مرداد ٩٧ / ١ آگوست ٢٠١٨)، بە منزل یک مهندس ایلامی با هویت ”نگیسا شهبازی“ یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

پس از نزدیک بە دو هفتە از بازداشت این زن کورد و علی رغم پیگیری های مداوم خانوادەاش، تاکنون هیچ خبری از محل نگهداری وی و سرنوشتش در دست نمی باشد.

نگیسا شهبازی مهند برق و هم زمان عضو فعال گروه کوهنوردی “کوور” ایلام بودە کە در خاموش کرد آتش سوزی های اخیر کبیر کوه نقش برجستەای ایفا نمودە و مدام از نهادهای حکومتی انتقاد کردە است.