بازداشت یک شهروند اهل ارومیە بە اتهام همکاری با کوملە

بازداشت یک شهروند اهل ارومیە بە اتهام همکاری با کوملە

19:56 - 6 November 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل ارومیە کە بە اتهام همکاری با حزب کوملە بازداشت شدە بود، بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ١٦ مهر ٩٨ (٨ اکتبر ٢٠١٩)، یک شهروند اهل شهر سرو از توابع بخش صوما و برادوست ارومیە با هویت ”مسعود حاجی زادە“ ٤٣ سالە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بە اتهام همکاری با ”حزب کوملە زحمتکشان کردستان ایران“ بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، مسعود حاجی زادە بە مدت ١١ روز در بازداشتگاه ادارە اطلاعات سپاه المهدی ارومیە محبوس بودە و در تاریخ ٢٧ مهر  ماه، شعبە ششم دادگاه انقلاب ارومیە برای وی قرار یک ماه بازداشت موقت صادر کردە است.

این شهروند کرد از روز شنبە ٢٧ مهر (١٩ اکتبر) بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە و هم اکنون در بند ٣ این زندان محبوس می باشد.

دادگاه برای آزادی موقت مسعود حاجی زادە درخواست وثیقە ٣٠٠ میلیون تومانی کردە است، اما وی قادر بە تامین این وثیقە نبودە و بە شعبە ششم دادگاه انقلاب ارومیە نامە نوشتە است تا مبلغ وثیقە را کمتر کنند.