بازداشت یک شهروند کرد جهت اجرای حکم پنج سال حبس در ارومیە

20:10 - 21 July 2019

 

هەنگاو: یک شهروند کرد اهل ارومیە کە چندی پیش از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس محکوم شدە بود، جهت اجرای حکم  بازداشت و بە زندان منتقل شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، هفتە گذشتە نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر ارومیە، بهمن حیدری را بازداشت و جت سپری نمودن دوران محکومیت وی را بە زندان مرکزی ارومیە منتقل کردەاند.

بهمن حیدری دی ماه سال گذشتە نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از دو ماه با وثیقە ٥٠٠ میلیون تومانی موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدە بود.

این شهروند کرد بعدها از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام ”همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران“ بە ٥ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در شعبە ١٣ دادگاه تجدید نظر استان عینا تایید شد.

بهمن حیدری هم اکنون در بند ١٠ زندان ارومیە محبوس و دوران محکومیت ٥ سالە خود را سپری می کند.