بازداشت یک شهروند کرد در اشنویە

14:39 - 12 July 2019

 

هەنگاو: یک شهروند کرد در اشنویە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهرستان بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە (٢٠ تیر ٩٨ / ١١ ژوئیە ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات اشنویە یک شهروند ٤١ سالە را با هویت ”علی اسماعیلی“ فرزند محمد در روستای جاشیران این شهرستان بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، علی اسماعیلی بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

علی اسماعیلی روز پنج شنبە (٢٧ دی ٩٧ / ١٧ ژانویە ٢٠١٨) نیز همراه بە سە تن دیگر بە همین اتهام بازداشت شدە بود.