با کسب رضایت اولیای دم جوان سقزی از اعدام رهایی یافت

با کسب رضایت اولیای دم جوان سقزی از اعدام رهایی یافت

09:21 - 2 November 2019

 

هەنگاو:  حکم اعدام یک جوان اهل سقز پس از رضایت اولیای دم لغو شد و از اعدام رهایی یافت.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، قرار بود کە روز شنبە ١١ آبان ٩٨ (٢ نوامبر ٢٠١٩)، حکم اعدام یک شهروند اهل سقز با هویت ”کامران (رضا) عبدی پور“ در زندان مرکزی این شهر اجرا شود.

با حضور مردم و فعالین مدنی سقز در مسجد قوخ سقز و همچنین حضور مقابل منزل مقتول، سر انجام اولیای دم رضایت دادە و پس از ١٥ سال کامران عبدی پور از اعدام رهایی یافت.

کامران عبدی پور ١٥ سال پیش در یک درگیری جوان دیگری را با هویت ”محمد علیزادە“ بە قتل رساندە و  بازداشت و از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە قصاص محکوم شدە بود.

روز گذشتە فاطمە علی پناه، مادر کامران با انتشار بیانیەای از فعالین مدنی و ساکنین سقز درخواست  کردە است کە جهت کسب رضایت از بستگان مقتول آنها را یاری نمایند. سازمان حقوق بشری هەنگاو نیز از فعالین مدنی سقز درخواست کردە بود کە در این امر خانوادە عبدی پور را همکاری نمایند.