بلاتکلیفی ۳ شهروند بعد از ۳۲ سال زندگی زیر حکم قصاص

بلاتکلیفی ۳ شهروند بعد از ۳۲ سال زندگی زیر حکم قصاص

20:02 - 11 August 2020


هەنگاو: سە شهروند کُرد محکوم بە اعدام در زندان مرکزی ارومیە با گذشت بیش از سە دهە حبس همچنان بلاتکلیف می‌باشند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، سە شهروند کُرد بە نام های جعفر اسماعیلی فرزند محمد، عثمان صحرایی فرزند محمدعلی و سعید آرمت فرزند کژو کە در یک پروندە مشترک با برگزاری مراسم قسامە بە اعدام محکوم شدەاند، با گذشت ٣٢ سال همچنان بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیە محبوس می‌باشند.


بە گفتە یک منبع مطلع، این سە شهروند در تاریخ ١٤ تیرماه ١٣٦٨ در یک پرودندە مشترک بە اتهام قتل عمد بازداشت و بدون ادلە کافی برای اثبات جرم و تنها با برگزاری مراسم قسامە بە قصاص محکوم شدەاند.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە، شاکی پروندە این سە شهروند، افشین جهانگیری، فرزند امیرخان رئیس ایل هرکی می باشد.


از آنجایی کە ادله اثباتی در انتساب قتل نسبت به این اشخاص صرفا قسامه به عنوان ضعیف‌ترین ادله اثبات قتل بوده است، لیکن با گذشت بیش از سه دهه تقاضایی از طرف اولیای دم برای اجرای این قصاص و یا بخشش آنها صورت نگرفته است.