تزریق آمپول اشتباهی جان شهروند اهل ارومیە را گرفت + آمار

تزریق آمپول اشتباهی جان شهروند اهل ارومیە را گرفت + آمار

01:19 - 13 August 2019

 

یک شهروند کرد در ارومیە بە دلیل تزریق آمپول اشتباهی توسط کادر پزشکی یکی از بیمارستانهای این شهر جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢٠ مرداد ٩٨ (١١ آگوست ٢٠١٩)، یک شهروند اهل قطور و ساکن شهرک اسلام آباد ارومیە با هویت ”محمد علیقلی لو“ در یکی از مراکز درمانی این شهر بە دلیل تزریق آمپول اشتباهی جانش را از دست داد.

یکی از نزدیکان خانوادە علیقلی لو در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، وی حدودا ١٠ روز پیش بە دلیل مشکل و نارسایی یکی از کلیەهایش بە بیمارستان ”خمینی“ ارومیە مراجعە نمودە و بە دلیل تزریق آمپول اشتباهی دچار مرگ مغزی شدە و نهایتا روز یکشنبە جانش را از دست دادە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە،  این خانوادە روز دوشنبە جنازە محمد را تحویل گرفتەاند اما بە مدت دو روز مقابل این بیمارستان دست بە اعتراض زدەاند کە اعتراض آنها بی نتیجە ماندە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی پنج ماه گذشتە دست کم ٨ شهروند در شهرهای مختلف کردستان بە دیل سهل انگاری پزشکی و تزریق آمپول اشتباهی جانشان را از دست دادەاند.