تصحیح خبر هویت یکی از جانباختگان مریوان

تصحیح خبر هویت یکی از جانباختگان مریوان

09:59 - 21 November 2019

 

هەنگاو: یکی از افرادی کە هویتش بە عنوان یکی از جانباختگان مریوان منتشر شدە بود، جانش را از دست ندادە است و با این حساب از ١٠ جانباختە مریوان تنها هویت ٦ نفر احراز شدە است.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شاهو ولیدی کە پیشتر  از سوی هەنگاو و چندین منبع دیگر  نامش بە عنوان یکی از جانباختگان منتشر شدە بود، جانش را از دست ندادە و خانوادەاش علی رغم خونریزی شدید و از ترس اینکە بازداشت نشود از بیمارستان بە مکان دیگری منتقل کردەاند.

برادر شاهو ولیدی طی تماسی تلفنی با خبرنگار هەنگاو ضمن تایید این خبر اعلام کرد کە، ” آنروز برادرم بە دلیل اینکە تیر بە کمرش برخورد و دچار خونریزی شدید شدە، شاهدان عینی خبر وی را بە عنوان یکی از جانباختگان اعلام کردەاند، اما وی جانش را از دست ندادە و هرچند درد شدیدی دارد، اما در مکانی غیر از بیمارستان تحت مداوا قرار دارد.“

وی همچنین اعلام کرد کە، آنها بە دلیل قطعی انترنت و خطوط تلفن نتوانستەاند کە خبر جانباختن برادر خود را تکذیب کنند.

هەنگاو پیشتر اعلام کردە بود کە ١٠ نفر در مریوان جانشان را از دست دادە و هویت ٧ نفر از آنها احراز شدە است. اما اکنون با تصحیح خبر قبلی با تاکید بر اینکە ١٠ نفر در مریوان جانشان را از دست دادە و جسد ٨ نفر از آنها تحویل خانوادەهایشان دادە شدە، تنها هویت ٦ نفر از آنها احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

١- عثمان نادری ٢_ مهران تاک ٣_ آرین رجبی ٤_ بهروز ملکی ٥_ ادریس بیوارە ٦_ دانیال استواری

سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو بابت انتشار اسامی و دادە  اشتباه در خبر پیشین از مخاطبان خود پوزش می طلبد. ما در هه‌نگاو خود را متعهد به حقیقت و خبررسانی دقیق و بی‌نقص می‌دانیم و می‌کوشیم چنین اشتباهاتی را در کار خود به حداقل برسانیم.