تمدید قرار بازداشت علی ساکنی از وکلای سقز و انتقال وی بە زندان این شهر

تمدید قرار بازداشت علی ساکنی از وکلای سقز و انتقال وی بە زندان این شهر

18:36 - 2 July 2020


هەنگاو: قرار بازداشت علی ساکنی از وکلای سقز و وکیل یک زندانی سیاسی محکوم بە اعدام تمدید و بە زندان مرکزی این شهر منتقل شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ١١ تیر ٩٩ (١ ژوئیە ٢٠٢٠)، علی ساکنی وکیل دادگستری پس از ٤ روز بازداشت و تمدید پنج روزە قرار بازداشتش بە زندان مرکزی سقز منتقل شدە و هم اکنون در بند قرنطینە این زندان محبوس می باشد.


یکی از نزدیکان آقای ساکنی در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، روز گذشتە نیروهای اطلاعات سپاه بە منزل وی هجوم و تمامی منزلش را تفتیش کردەاند.


علی ساکنی، روز یکشنبە ٨ تیر ٩٩ (٢٨ ژوئن ٢٠٢٠) در منزل شخصی خود توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و بە بازداشتگاه اطلاعات سپاه شهرامفر سنندج منتقل شدە بود. این وکیل دادگستری روز گذشتە بە سقز بازگرداندە و پروندە وی در شعبە سوم بازپرسی سقز بە جریان افتادە است.

هەنگاو روز گذشتە بە عنوان اولین منبع گزارش دادە بود کە علی ساکنی بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام و افشای اسرار پروندەاش برای یک زندانی سیاسی“ بازداشت شدە است.

علی ساکنی وکیل هوشمند علی پور، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام می باشد و بە اتهام افشای اسرار پروندە وی بازداشت شدە است.