جانباختن دست کم ٥٥ شهروند کرد در اعتراضات آبان ماه ٩٨+ هویت ٤١ نفر و فایل PDF

جانباختن دست کم ٥٥ شهروند کرد در اعتراضات آبان ماه ٩٨+ هویت ٤١ نفر و فایل PDF

12:34 - 18 February 2020

 

هەنگاو: با گذشت نزدیک بە سە ماه از اعتراضات ماه آبان ماه کە پس از افزایش نرخ بنزین در دەها شهر ایران مردم بە خیابان ها آمدند، هەنگاو گزارشی آماری از شمار جانباختگان و بازداشتیهای آبان ماه کردستان را منتشر می کند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار هەنگاو و راستی آزمایی برای گزارشاتی کە در اینبارە برای هەنگاو، ارسال شدە است، هەنگاو جانباختن دست کم ٥٥ شهروند کرد را در اعتراضات آبان ماه امسال تایید می کند کە هویت ٤١ نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است.

بر طبق این گزارش، در جریان اعتراضات آبان ماه ٢٩ شهروند در شهر کرمانشاه، ٧ شهروند در شهر جوانرود، ٦ شهروند در شهر مریوان، ٤ شهروند در شهر سنندج و یک شهروند نیز در شهر ایلام جانشان را از دست دادەاند. همچنین دست کم ٨ شهروند کرد در شهرهای تهران، کرج و اسلام شهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جانباختەاند.

از میان جانباختگانی کە هویت آنها احراز شدە چهار نفر زیر ١٨ سال بودە و ٩ نفر از بازداشت شدگان نیز سنشان زیر ١٨ سال بودە است.

بر طبق گزارشی کە هەنگاو از یک منبع امنیتی در استان کرمانشاه دریافت کردە است، در جریانت اعتراضات این استان ٣٦ نفر جانباختەاند کە تاکنون هویت ١٢ نفر از جانباختگان کرمانشاه و هویت ١ نفر از جانباختگان جوانرود برای هەنگاو احراز نشدە است.

لیست افرادی کە در اعتراضات آبان ماه جانشان را از دست دادە و هویت آنها برای هەنگاو احراز شدە است.

 

استان کرمانشاه

شهر کرمانشاه

١_ محمد میرزایی ٢_ نادر بیژنوند (اهل چرداول ایلام) ٣_ یونس عزتی ٤_ برهان منصور نیا (اهل مریوان) ٥_ عبدالرضا شیرزادی ٦_ مصطفی فرزامی ٧_ حسام بارانی راد (١٧ سالە و اهل روانسر) ٨_ آرمین قادری (١٥ سالە) ٩_ بهمن عزیزی ١٠_ محمد پالانی ١١_ یونس جلیلی ١٢_ حمزە فرجی ١٣_ محسن کرمی نیا ١٤_ سعید رضایی ١٥_ سجاد باقری ١٦ _ مظفر وطن دوست 

جوانرود

١_ کاوە محمدی ٢_ ابراهیم مرادی (١٨ سالە) ٣_ مبین عبداللهی (اهل روانسر) ٤_ جبار تجارە ٥_ یونس فیروز بخت

 

استان کردستان

مریوان

١_ عثمان نادری ٢_ مهران تاک (اهل کلاترزان) ٣_ دانیل استواری (اهل نودشە) ٤_ بهروز ملکی (اهل سنندج) ٥_ آرین رجبی

سنندج

١_ محمد رضا احمدی (١٧ سالە) ٢_ زیبا خوشگوار

تهران و کرج

١_ مینا شیخی (اهل سقز) ٢_ محسن جعفرپناه (اهل بیجار) ٣_ محمد حیدریان (اهل سنقر) ٤_ ناصر رضایی (اهل قروە) ٥_ پوریا ناصریخواه (اهل کرمانشاه) ٦_ محمد رضا محمدی (اهل اسلام آباد غرب) ٧_ سردار اعظمی (اهل روانسر) ٨_ فرزاد کمانگیر (سنندج)

 

جانباختن زیر شکنجە

١_ کاوە ویسانی (اهل کامیاران) ٢_ ارشاد رحمانیان (اهل سروآباد) ٣_ هاشم مرادی (اهل روانسر) ٤_ نادر رضایی آبطاف (اهل کرمانشاه) ٥_ سجاد اسماعیلی (اهل ایوان غرب)

 

با استناد بە گزارشات رسیدە بە هەنگاو، در اعتراضات آبان ماه، بیش از دو هزار و دویست شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند کە تنها هویت ٢٥٠ نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است کە در پایین بە آن اشارە شدە است.

تنها در استان کرمانشاه نزدیک بە ١٤٠٠ نفر بازداشت شدەاند و در استان های ایلام، کردستان و آذربایجان غربی نیز ٨٠٠ نفر بازداشت شدەاند.

استان کردستان

سنندج

١_ رشاد محمدپور ٢_ داریوش سیاری ٣_ سیروان پیری ٤_ صابر قدیر ٥_ امیر خالدی ٦_ محمد زارع ٧_ زانیار گلینی ٨_ آرمان وفایی ٩_ کاوە رضایی ١٠_ شهرام وکیلی ١١_ فرزین مولودی (١٨ سالە) ١٢_ هیبت بایزیدی ١٣_ فواد شاه محمدی ١٤_ کیوان هاجر ١٥_ کیوان تیرانداز ١٦_ فواد قوامی ١٧_ پیمان فریدونی ١٨_ محمد صدیق سیاری ١٩_ کیوان رحمانی ٢٠_ ماشا اللە فتحی ٢١_ پسر ماشا للە  ٢٢_ کامیار ٢٣_ مهران احمدپناه ٢٤_ ساعد بنفشی ٢٥_ شیما ابراهیمی ٢٦_ صهیب اسدی ٢٧_ خالد حسینی ٢٨_ آرمان فلاحی ٢٩_ بهنام وکیلی ٣٠_  محمد احمدی ٣١_ دانیال شریفی ٣٢- فرزاد گلی ٣٣_ ماهان یوسفی (١٧ سالە) ٣٤_ هیبت ملکی ٣٥_ صابر ملکی ٣٦_ یاسر زند سلیمی ٣٧_ جلیل محمدی ٣٩_ مهدی امجدی ٤٠_ کاوە ویسانی (کامیاران) ٤١_ ابراهیم حسین نژاد ٤٢_ نافع مینایی ٤٣_ سینا محمدیان (١٨ سالە) ٤٤_ فرامرز قاسمی آذر ٤٥_ فردین رستمی ٤٦_ شاهپور حبیبی ٤٧_ آرمان مردوخی ٤٨_ شعیب صفر علی ٤٩_ مبین خرشیدی ٥٠_ فایق امجدی ٥١_ سیروان قربانی ٥٢_ رضا بهرام پور ٥٣_ سوران بایزیدی ٥٤_ امید محمدی ٥٥_ اکبر وطن پور ٥٦_ زانیار صالحی ٥٧_ ساعد محمدی ٥٨_ افشین کریمی ٥٩_ آرمین رحمانی ٥٩_ سیروان زند سلیمی ٦٠_ علی آریائی ٦١_ فواد صیدی ٦٢_ محمد اقبال بایزیدی ٦٣_ حمید محمدی ٦٤_احد مرازدی گزگزارە ٦٥_ پیمان صلواتی

مریوان

١_ لقمان خوراب (سروآباد) ٢_ ارشد خونریز (سروآباد) ٣_ صدیق عزیزی ٤_ پوریا علی پور ٥_ علی تاجر ٦_ هادی راستین ٧_ فردین بدخش ٨_ سینا جاست ٩_ زانیار اسوار ١٠_ مهدی پیرخون١١_ عبداللە وطن دوست ١٢_ آراس روحی ١٣_ کارو جانفدا ١٤_ شاهو منوچهری ١٥_ دانیال نیکخواه ١٦_ امید یوسفی ١٧_ میلاد نجاتی ١٨_ کارزان دانش ١٩_ کارو دانش ٢٠پیمان اسکندری (سروآباد) ٢١_ گوران علایی (سروآباد) ٢٢_ آرام سعیدیان (سروآباد) ٢٣_ مسعود آرین ٢٤_ آرمان سعیدیان ٢٥_ بختیار رحیمی ٢٦_ آسو فتاحی ٢٧_ یداللە عزیزی ٢٨_ سوران رواند ٢٩_ باقی فاتحی (بانە) ٣٠_ دانیل رحمانی ٣١_ حبیب شریف زادە  ٣٢_ آراس بافکار (١٥ سالە) ٣٣_ صاحب سهرابی ٣٤_ شیرزاد ادوایی (سروآباد) ٣٥_ فرزاد فتاحی ٣٦_ سالار فتاحی ٣٧_ نوزاد فتاحی ٣٨_ هیمن کرمی ٣٩_ دانا کرمی ٤٠_ ادریس کهنەپوشی ٤١_ سیروان امینی ٤٢_ آرمان شاکری ٤٣_ شاهین بالی ٤٤_ حسین تیترا ٤٤_ ارشاد رحمانیان (سروآباد) ٤٥_ پشتیوان افسر  ٤٦_ میلاد فیضی پور (١٥ سالە) ٤٧_ بهمن گرامیان.

سقز

١_ فریاد شاه محمدی ٢_ شیرکو کریمی ٣_ اسعد محمدیان ٤_ سامان عبداللە زادە ٥_ سالار صالح نیا ٦_ امین امجدی ٧_ مالک حقیقی ٨_ سیروان رحیمی ٩_ یوسف عبداللە زادە

کامیاران

١_ زانیار شریفی ٢_ امید حمدی

قروە

١_ علی ستودە

 

استان کرمانشاه

جوانرود

١_ شعبان مریدی ٢_ ریبوار سید رستمی ٣_ وحید عبدی ٤_ امید شاهمرادی ٥_ عمران ولدی ٦_ میثم محمدی ٧_ فرید محمودی (روانسر) ٨_ ماکوان سلیمانی ٩_ لقمان سلیمانی ١٠_ ارکان سلیمانی ١١_ ابراهیم نقدی ١٢_ صادق عثمانی ١٣_ امین کاسب ١٤_ محمد ابراهیمی ١٥_ غفار عزیزی ١٦_ مختار عزیزی ١٧_ آرمین فرجی ١٨_ یحیی مرادی ١٩_ میلاد مرادی ٢٠_ سروش نقدی ٢١_ کمال ظاهری ٢٢_ یاسر برزگر ٢٣_ میثم حسینی ٢٤_ پارسا نادری ٢٥_ صلاح بهروجە ٢٦_ هیرش عزیزی ٢٧_ آریا عزیزی ٢٨_ سعید قادری ٢٩_ دیاکو میراحمدی ٣٠_ ذکریا احمدی ٣١_ مسعود طاهری ٣٢_ آروین رضایی نژاد ٣٣_ یاسر هدایتی ٣٤_ عالم عبدی ٣٥_ مهدی صالحی ٣٦_ بختیار ولیان ٣٧_ ادریس محمدی ٣٨_ معین مصفایی ٣٩_ امیر احمدی ٤٠_ احسان احمدی ٤١_ سامان ویسی ٤٢_ قهرمان فرزند سعید ٤٣_ نادیا سبحانی ٤٤_ میلاد محمودی ٤٥_ سعید رستمی ٤٦_ هادی محمودی ٤٧_ ایوب عثمانی ٤٨_ ستار ویسی ٤٩_  کاوە صالحی ٥٠_ حمزە عزیزی ٥١_ هاشم مرادی (روانسر) ٥٢_ یاور امیرخانی ٥٣_ یاسر احمدی ٥٤_ میثم محمدی نور ٥٥_ بختیار زارعی

کرمانشاه

١_ رضا جابری ٢_ مبین مرادی ٣_ محمد . م ٤_ علی ذلفقار نسب ٥_ محمد یاری ٦_ خلیل اسدی بوژانی ٧_ محی الدین اصغری (سنندج) ٨_ صحبت اللە امیدی ٩_ سجاد نادری(١٤ سالە) ١٠_ برهام نادری (١٦ سالە) ١١_ پوریا نادری (١٨ سالە) ١٢_ آرمان حیدری ١٣_ کاکە میر درویشی ١٤_ شهریار احمدی ١٥_ علی عثمان وند ١٦_ هیرش محمدی ١٧_ کوروش محمدی ١٨_ شورش محمدی ١٩_  نادر رضایی آبطاف ٢٠_ نادر عزیزی ٢١_ سیرورس عزیزی ٢٢_ رسول سریلانی جلالوند ٢٣_ پرویز کدیوریان ٢٤_ مهدی عبدالی ٢٥_ علی موسوی ٢٦_ یونس رحیمی ٢٧_ کدیوریان ٢٨_ احسان ٢٩_ میلاد ٣٠_ فرهاد عامریان

ثلاث باباجانی

١_ عبید احمدی ٢_ سرکوت احمدی ٣_ برهان کاکایی ٤_ برهان سبحانی ٥_ آکو ایازی ٦_ سالار نوروزی ٧_ مهدی بابایی ٨_ سردار امینی ٩_ زانیار احمدی

اسلام آباد غرب

١_ احترام قبالی ٢_ مجتبی بساطی

سرپل ذهاب

١_ فرشتە چراغی

 

استان آذربایجان غربی

ارومیە

١_ نحو امینی ٢_ رزگار صداقت ٣_ سعید محمدزادە ٤_ یاور فرزادی ٥_ منصور زینالی زادە ٦_ پرویز ناصری

بوکان

١_ سلیمان نادری ٢_ صادق خضری ٣_ آزاد محمدیان ٤_ سعدی احمدپوری ٥_ فاطمە داوند ٦_ فردین داوند (١٧ سالە)

اشنویە

١_ نادر ضیاعی فر

 

استان ایلام

ایلام

١_ سهراب اعرابی ٢_ محمد ویسی ٣_ رضا احدی ٤_ مهین رزاق ٥_ سجاد اسماعیلی (ایوان غرب)

مهران

١_ امین حسن جیران

 

کلاردشت

١_ مژگان کاوسی

تهران و کرج اصفهان

١_ کاظم شریفی (سروآباد) ٢_ سلمان میرزایی قانع (سنقر) ٣_ سید پیام بیدرود (زنجان) ٤_ ناصر فهمی (آبدانان)

 

دانلود فایل PDF