جانباختن ٤١ شهروند معترض در کردستان، هویت ٢٠ تن احراز شدە است

جانباختن ٤١ شهروند معترض در کردستان، هویت ٢٠ تن احراز شدە است

09:59 - 19 November 2019

 

هەنگاو: طی روزهای شنبە و یکشنبە دست کم ٤٥ شهروند کرد با شلیک نیروهای سپاه پاسداران در کردستان جانشان را از دست دادە و بیش از ٥٠٠ نفر دیگر زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار  بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای شنبە و یک شنبە هفتە جاری و در پی برگزاری اعتراضات گستردە در ١٤ شهر کردستان، دست کم ٤١ شهروند کرد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران جانشان را از دست دادە و بیش از ٥٠٠ نفر نیز زخمی شدەاند.

تا زمان تنظیم این خبر هویت ٢٠ تن از افراد جانباختە برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

جوانرود ١٥ نفر

١_ کاوە محمدی ٢_ حمزە نقدی ٣_ ابراهیم مرادی ٤_ یونس هوشنگی ٥_ مبین عبداللهی ٦_ جبار تجارە 

مریوان ٨ نفر

 ١- عثمان نادری ٢_ مهران تاک ٣_ دانیل استواری ٤_ بهروز ملکی ٥_ ادریس بیوارە 

کرمانشاه  ١٥ نفر

١_ محمد میرزایی ٢_ نادر بیژنوند ٣_ مظفر ظهیری

 

سقز ١ نفر

١_ مینا شیخی

سنندج

 ١ نفر کە هویت وی احراز نشدە است.

همچنین بیش از ٥٠٠ نفر از معترضین با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدەاند کە بیشتر آنها از ترس اینکە بازداشت نشوند بە مراکز درمانی مراجعە نکردەاند.

در این بازە زمانی بیش از ٣٠٠ شهروند کرد نیز از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند کە هویت ٧ نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است.

همچنین دست کم چهار نفر از نیروهای امنیتی در شهرهای کرمانشاه، مریوان و جوانرود طی درگیری با  مردم معترض کشتە شدەاند.