جانباختن یک پاکبان در ارومیە

21:23 - 20 August 2019

 

هەنگاو: یک پاکبان در حین انجام وظیفە بە دلیل سانحە رانندگی جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو و بە نقل از رسانەهای محلی، روز سەشنبە ٢٩ مرداد ٩٨ (٢٠ آگوست ٢٠١٩)، یکی از کارگران شهرداری ارومیە در حین انجام وظیفە و بە دلیل برخورد با اتومبیل جانش را از دست دادە است.

منابع محلی اعلام کردەاند کە این کارگر شهرداری بە دلیل برخود یک اتومبیل ٢٠٦ با وی جانش را از دست دادە است.

روز سەشنبە (١٥ مرداد ٩٨ / ٦ آگوست ٢٠١٩)، یکی پاکبان های شهر بوکان با هویت ”رحمان حسینی آذر“ ٥٣ سالە، در حین انجام وظیفە در بلوار استاد هژار این شهر، بە دلیل سانحە رانندگی جانش را از دست داد.