جان باختن دو شهروند اهل اشنویە در اثر بمباران جنگندەهای ارتش ترکیە

جان باختن دو شهروند اهل اشنویە در اثر بمباران جنگندەهای ارتش ترکیە

19:03 - 28 April 2020


هەنگاو: در اثر بمباران جنگندەهای ارتش ترکیە در مناطق مرزی با اقلیم کردستان ، کردستان ترکیە و کردستان ایران دو جوان کە برای جمع آوری گیاهان بهاری بە کوهستان رفتە بودند، جانشان را از دست دادند.


بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعات اولیە روز سەشنبە ٩ اردیبهشت ٩٩ (٢٨ آوریل ٢٠٢٠)، جنگندەهای ارتش ترکیە ارتفاعات مرزی کوهستان ”خواکورک“ را بمباران و دو جوان اهل اشنویە کە برای جمع آوری گیاهان بهاری بە این ارتفاعات رفتە بودند، کشتە شدەاند.


خبرنگار هەنگاو در اشنویە هویت این دو جوان را ”فاخر تازەوارد“ ٣٥ سالە و ”رشید میرو“ ٣٦ سالە اعلام کردە است.

همچنین، چندین شهروند دیگر نیز زخمی شدەاند کە تاکنون هویت آنها برای هەنگاو احراز نشدە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، اجساد این دو جوان تاکنون در ارتفاعات خواکورک باقی ماندە و خانوادەهایشان موفق نشدەاند کە آنها بە شهر منتقل کنند.


ارتفاعات خواکورک مابین شهرهای ارومیە، سوران (اقلیم کردستان) و هکاری (کردستان ترکیە) واقع شدە است.