حسین عثمانی بە زندان ارومیە بازگرداندە شد

حسین عثمانی بە زندان ارومیە بازگرداندە شد

19:50 - 24 September 2019

 

هەنگاو: زندانی سیاسی اهل مهاباد کە ١١ ماه پیش از زندان مرکزی ارومیە بە زندان مرکزی مهاباد منتقل شدە بود، دوبارە بە زندان ارومیە بازگرداندە شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ١ مهر ٩٨ (٢٣ سپتامبر ٢٠١٩)، حسین عثمانی، زندانی سیاسی اهل مهاباد بار دیگر بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە و هم اکنون در بند سیاسی این زندان محبوس می باشد.

این زندانی سیاسی ١١ ماه پیش از زندان مرکزی ارومیە بە زندان مرکزی مهاباد منتقل شدە بود.

حسین عثمانی در تاریخ ١٢ اسفند ١٣٩٢ از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و اواسط اسفند ٩٣ از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب مهاباد بە ریاست قاضی احمد جوادی کیا همراه با دو هم پروندەای دیگر خود بە نام های صابر شیخ عبداللە و دیاکو رسول زادە را بە اتهام مشارکت در بمب گذاری سال ١٣٨٩ مهاباد و عضویت در حزب کوملە بە اعدام در ملاء عام محکوم شدند.

حکم اعدام حسین عثمانی در دی ماه ١٣٩٥ از سوی دادگاه تجدید نظر لغو و بعدها بە ١٥ سال حبس تغییر یافت.

این زندانی سیاسی طی شش سال گذشتە در زندان های مهاباد و ارومیە محبوس و از داشتن حق مرخصی محروم بودە است.