خانوادە یک فعال سیاسی با خطر دیپورت از سوئد روبرو هستند

خانوادە یک فعال سیاسی با خطر دیپورت از سوئد روبرو هستند

13:21 - 3 July 2020


هەنگاو: ادارە مهاجرت سوئد با درخواست پناهندگی یک فعال سیاسی کرد مخالفت و اکنون خانوادە این فعال سیاسی در معرض خطر دیپورت بە ایران قرار دارند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، سید ایوب پاکنهاد فعال سیاسی اهل پیرانشهر کە از سە سال پیش بە همراه خانوادەاش بە سوئد رفتە است، با رد درخواست پناهندگیش از سوی ادارە مهاجرت این کشور، در معرض خطر دیپورت بە ایران قرار دارد.


ایوب پاکنهاد از فعالین سیاسی و بیش از ١٠ سالە کە عضو حزب دمکرات کردستان ایران می باشد و با انتشار بیانیەای از ادارە مهاجرت سوئد خواستە است کە کیس وی را بازنگری نمایند.


هەنگاو سال ٩٧ با انتشار گزارشی از مصادرە اموال سید ایوب پاکنهاد توسط دستگاه قضایی حکومت ایران در پیرانشهر و مسدود کردن حساب بانکی این فعال سیاسی خبر دادە بود.


با استناد بە آمار هەنگاو، طی سالهای اخیر چندین فعال سیاسی کرد از سوی کشورهای اروپایی بە ایران دیپورت شدەاند کە یکی از آنها زیر شکنجە جانش را از دست دادە و چند نفر نیز بە زندان محکوم و سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.


بر همین اساس، سازمان حقوق بشری هەنگاو، ضمن محکوم کردن این اقدام دولت سوئد، از تمامی فعالین و نهادهای حقوق بشری می خواهد کە تمام توان خود را جهت ممانعت از دیپورت این فعال سیاسی بە ایران بە کار گیرند.