خودکشی دست کم ١٨ شهروند کُرد در مرداد ماه ٩٩

خودکشی دست کم ١٨ شهروند کُرد در مرداد ماه ٩٩

08:35 - 23 August 2020


هەنگاو: طی ماه گذشتە دست کم ١٨ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە زندگی خود پایان دادەاند کە سن سە نفر از آنها زیر ١٨ سال بودە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی مرداد ماه ١٣٩٩، دست کم ١٨ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە زندگی خود پایان دادەاند.

بر طبق این گزارش، طی ماه گذشتە ١٠ زن و ٨ مرد بە زندگی خود پایان دادەاند کە سە نفر از آنها زیر ١٨ سال بودەاند. بیشتر موارد خودکشی بە دلیل مشکلات خانوادگی و فقر بودە است.


تفکیک بر حسب استان
استان ایلام: ١ مورد (١مرد)
استان کرمانشاه: ٦ مورد (٣ زن و ٣ مرد)
استان کُردستان: ٧ مورد (٥ زن و ٢ مرد)
استان آذربایجان غربی: ٤ مورد (٢ زن و ٢ مرد)


دلیل خودکشی
مشکلات خانوادگی: ١٢ مورد (٨ زن و ٤ مرد)
فقر و بیکاری: ٤ مورد (١ زن و ٣ مرد)
ازدواج اجباری: ١ مورد (١ زن)
نامعلوم: ١ مورد (١ مرد)

نوع خودکشی
خودسوزی: ٣ مورد (٣ زن)
حلق آویز: ١٢ مورد (٦ زن و ٦ مرد)
خوردن قرص: ٢ مورد (١ زن و ١ مرد)
پرتاب از بلندی: ١ مورد (١ مرد)