خودکشی ٥ زن از جملە یک دختر ١٧ سالە بە دلیل ازدواج اجباری

خودکشی ٥ زن از جملە یک دختر ١٧ سالە بە دلیل ازدواج اجباری

12:40 - 2 June 2019

 

هەنگاو: طی هفتە گذشتە دست کم پنج زن در شهرهای مختلف کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە (١١ خرداد ٩٨ / ١ ژوئن ٢٠١٩)، یک زن جوان اهل آبادانان در استان ایلام با هویت ” مهین محمدی“ بە دلیل اختلافات خانوادی با خردن قرص برنج بە زندگی خود پایان دادە است.

از سوی دیگر، روز جمعە (١٠ خرداد / ٣١ می)، یک دختر ١٧ سالە اهل روستای پسوە از توابع پیرانشهر با هویت ”سارا اسماعیلی“ بە دلیل اینکە ناچار شدە بود کە با یکی از نزدیکان خود در سردشت عقد کند، بە زندگی خود پایان دادە است.

همان روز در شهر کرمانشاه نیز یک زن با هویت ”گلپری امیری“ پس از درگیری با همسر، خود را حلق آویز کردە است.

گزارشها حاکی از آن می باد کە در تاریخ ٨ خرداد نیز یک زن ٢١ سالە اهل ارومیە با هویت ”کژال محمودی“ با خردن قرص خودکشی کردە است.

در شهرستان خوی نیز یک زن ٢٠ سالە بە نام ”کبری اسدی“ بە دلیل اختلافات خانوادگی اقدام بە خودسوزی و بە زندگی خود پایان دادە است.