خودکشی کودک ١١ سالە و خودسوزی جانباز ١٥٪ در کرمانشاه

خودکشی کودک ١١ سالە و خودسوزی جانباز ١٥٪ در کرمانشاه

13:45 - 8 June 2020


هەنگاو: طی روزهای گذشتە یک کودک ١١ سالە کار در کرمانشاه بە زندگی خود پایان دادە و یک جانباز نیز در مقابل بنیاد شهید کرمانشاه اقدام بە خودسوی کردە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ١٩ خرداد ٩٩ (٨ ژوئن ٢٠٢٠)، یک شهروند اهل کرمانشاه  با هویت "جهانگیر آزادی میان کوهی" مقابل ساختمان بنیاد شهید این شهر اقدام بە خودسوزی کردە است.


این شهروندهم اکنون در مراکز درمانی کرمانشاه تحت مراقبت های پزشکی قرار دارد و وضعیت جسمانی وی وخیم گزارش شدە است.


هادی عسکری، مدیر کل بنیاد شهید استان کرمانشاه دلیل خودکشی این مرد را کە جانباز ١٥٪ نیز می باشد اختلافات خانوادگی اعلام کردە است. با این حال منابع هەنگاو عدم موافقت این بنیاد با اعطای وام بە این شهروند را دلیل خودکشی وی اعلام کردەاند.


از سوی دیگر و هفتە گذشتە نیز، یک کودک ١١ سالە با هویت ”آرمین“ بە دلیل مشکلات خانوادگی و فقر با خردن قرص بە زندگی خود پایان دادە است.


رسانەهای محلی اعلام کردەاند ادارە بهزیستی حاضر نشدە است کە این کودک ١١ سالە را کە یتیم نیز می باشد نگهداری کند و بە ناچار نزد مادر بزرگش برگرداندە شدە و آنجا خودکشی کردە است.