درخواست  وثیقە یک میلیاردی برای مرخصی چند روزە یک زندانی سیاسی از زندان سقز

درخواست وثیقە یک میلیاردی برای مرخصی چند روزە یک زندانی سیاسی از زندان سقز

23:07 - 23 January 2019

 

هەنگاو: دادستانی سقز با درخواست وثیقە سنگین یک میلیارد تومانی برای مرخصی چند روزە یک زندانی سیاسی محبوس در زندان این شهر، مانع از استفادە وی از حق مرخصی شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، قرار بود کە روز چهارشنبە ( ٣ بهمن ٩٧ / ٢٣ ژانویە ٢٠١٨)، اقبال زارعی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سقز، پس از ٣٠ ماه حبس بە مرخصی چند روزە فرستادە شود.

یکی از نزدیکان خانوادە زارعی در اینبارە بە هەنگاو گفت: “ دادستان سقز برای مرخصی چند روزە وی درخواست وثیقە یک میلیارد تومانی کردە و ما قادر بە تامین این وثیقە نشدەایم و بە همین دلیل اقبال نتوانستەاست کە از حق مرخصی استفادە کند”.

اقبال زارعی ٣٣ سالە و متاهل می باشد، کە در نوزدهم تیرماه ١٣٩٥ (تابستان ٢٠١٦)  از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت و سپس از سوی دادگاه انقلاب سقز بە اتهام همکاری با احزاب کرد اپوزسیون ایران بە تحمل ٥ سال حبس محکوم گردید.

اقبال زارعی اهل روستای “خوشە درە” سقز بودە و  از تابستان ٩٥ در زندان مرکزی این شهر محبوس می باشد.