درگیری در اطراف پاوە و توپباران ارتفاعات ماکوان از سوی سپاه پاسداران

درگیری در اطراف پاوە و توپباران ارتفاعات ماکوان از سوی سپاه پاسداران

13:26 - 26 September 2019

 

هەنگاو: در پی درگیری مسلحانەای کە میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران در ارتفاعات بخش باینگان پاوە روی داد، سپاه ارتفاعات منطقە را بە توپ بست.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٣ مهر ٩٨ (٢٥ سپتامبر ٢٠١٩)، در ارتفاعات کوهستان ماکوان واقع در بخش باینگان پاوە درگیری مسلحانەای میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کردستانی روی دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، پس از این درگیری سپاه پاسداران ارتفاعات کوهستان ماکوان را بە توپ بستە است.

تا زمان تنظیم این خبر تلفات این درگیری برای هەنگاو معلوم نشدە و هیچ یک از حزاب کردستانی مسئولیت این درگیری را بر عهدە نگرفتەاند. همچنین رسانەهای نزدیک بە سپاه پاسداران نیز در اینبارە خبری منتشر ننمودەاند.

طی هفتە گذشتە سپاه پاسداران اقدام بە انتقال سلاح سنگین بە مناطق مرزی جوانرود و پاوە نمودە بود.