دو برادر با خطر دیپورت از آلمان روبرو هستند

دو برادر با خطر دیپورت از آلمان روبرو هستند

23:50 - 31 July 2020

 

هەنگاو: دو فعال سیاسی اهل سنندج کە از پنج سال پیش بە عنوان پناهجو بە کشور آلمان رفتەاند، با رد درخواست پناهندگی آنها از سوی ادارە امور مهاجرت آلمان، با خطر دیپورت بە ایران روبرو هستند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، دو برادر اهل سنندج بە نام های مهدی فتاح نژاد ۳۰ سالە و سعدی فتاح نژاد ۳۳ سالە کە از سال ٢٠١٥ بە عنوان پناهجو بە کشور آلمان رفتەاند، اکنون ادارە امور مهاجرت آلمان با رد درخواست پناهندگی این دو فعال سیاسی یک ماه بە آنها مهلت دادە است تا این کشور را ترک و بە ایران بازگردند.

مهدی فتاح نژاد در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە ”من و برادرم بە نام سعدی از سال ٢٠٠٧ در ایران مشغول فعالیت سیاسی بودەایم و سعدی همان سال از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از آن ما بە اقلیم کردستان رفتە و بە صفوف حزب کمونیست کارگری ایران پیوستەایم و علی رغم تمامی مدارکی کە ارائە دادەایم، دادگاه آلمان حکم دیپورت ما را صادر کردە است“.

طی سالهای اخیر چندین فعال سیاسی کُرد از سوی کشورهای اروپایی بە ایران دیپورت شدەاند کە یکی از آنها زیر شکنجە جانش را از دست دادە و چند نفر نیز بە زندان محکوم و سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.

بر همین اساس، سازمان حقوق بشری هەنگاو، ضمن محکوم کردن این اقدام دولت آلمان، از تمامی فعالین و نهادهای حقوق بشری می خواهد کە تمام توان خود را جهت ممانعت از دیپورت این دو فعال سیاسی بە ایران بە کار گیرند.