دو برادر کولبر در مرزهای پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح کشتە شدند

دو برادر کولبر در مرزهای پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح کشتە شدند

11:09 - 14 October 2019

 

هەنگاو: دو برادر کە مشغول کولبری در مرزهای پیرانشهر بودند، با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران بە قتل رسیدند. یک کولبر نیز در مرزهای پاوە زخمی شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعات اولیە بامداد روز دوشنبە ٢٢ مهر ٩٨ (١٤ اکتبر ٢٠١٩)، نیروهای سپاه پاسداران در مرزهای پیرانشهر و در محلی بە نام ”قندیل کوتران“ بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودەاند.

در نتیجە تیراندازی این نیروها، دو برادر کولبر با نام های ”عبدارحمن مرادی“ و ”صادق مرادی“ فرزند احمد و ساکن روستای ”قبر حسین“ بە قتل رسیدەاند.

روز گذشتە نیز یک کولبر اهل پاوە با هویت "دیاکو شفیعی" ٢١ سالە و اهل روستای "تشار "  با شلیک مستقیم نیروهای سلح ایران زخمی شدە بود.