رهایی دو برادر قاتل دو برادر دیگر از چوبە دار در مهاباد

رهایی دو برادر قاتل دو برادر دیگر از چوبە دار در مهاباد

14:56 - 3 July 2019

 

هەنگاو: دو برادر اهل مهاباد کە تابستان گذشتە در یک نزاع خانوادگی دو برادر دیگر را بە قتل رساندە بودند، با رضایت اولیای دم از چوبە دار رهایی یافتند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، دو برادر اهل روستای ”گردشیلان“ از توابع بخش خلیفان مهاباد، کە شهریور ماه سال گذشتە در یک نزاع خانوادگی دو برادر دیگر را بە قتل رساندە بودند، پس پادرمیانی ریش سفیدهای منطقە و گذشت اولیای دم از چوبە دار رهایی یافتند.

دو برادر قاتل کە با مقتولین نسبت خانوادگی داشتە و پسر عمە آنها می باشند، همان روز نزاع کە بر سر حقابە و زمین کشاورزی روی دادە بود، از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

این دو برادر، دو پسر دایی خود را بە نامهای ”طاهر مولانی“ و ”محمد مولانی“ با اسلحە بە قتل رساندە و دو برادر دیگر آنها را نیز بە نام های ”عزیز و علی“ زخمی کردە بودند.

این دو برادر پس از بازداشت از سوی دستگاه قضایی بە اتهام قتل عمد هر دو بە اعدام محکوم شدە بودند.