زخمی شدن سە کولبر در مرزهای کردستان

زخمی شدن سە کولبر در مرزهای کردستان

23:14 - 26 January 2020

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە سە کولبر در مرزهای کردستان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامدار روز یکشنبە ٦ بهمن ٩٨ (٦ ژانویە ٢٠٢٠)، نیروهای مسلح ایران در ارتفاعات قندیل واقع در پیرانشهر بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را با هویت ” اسعد پیری“ فرزن احسن بە شدت زخمی کردەاند.

این کولبر جهت مداوا بە مراکز در مانی ارومیە منتقل شدە است.

از سوی دیگر و طی روزهای گذشتە، دو کولبر اهل سلماس و سردشت در اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی زخمی شدەاند.

هویت این دو کولبر ”سالار رحمانی“ ٢٣ سالە، فرزند محمد و همچنین“محی الدین عزیزی“ فرزند عزیز اعلام شدە است.