سنندج/ مرگر یک کارگر در حین کار

سنندج/ مرگر یک کارگر در حین کار

22:18 - 5 September 2020

 

هەنگاو: یک کارگر اهل سنندج در حین کار ساختمانی بە دلیل سوناح کاری جانش را از دست دادە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ١٣ شهریور ٩٩ (٣ سپتامبر ٢٠٢٠)، یک کارگر اهل سنندج با هویت ”هوشیار شریعتی“ در حین کار در یک ساختمان نیمە کارە بە دلیل سقوط از ارتفاع جانش را از دست دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، هوشیار شریعتی متاهل بودە و بە دلیل جراحات واردە قبل از انتقال بە مراکز درمانی جانش را از دست دادە است.