سوءقصد مسلحانە بە یکی از لیدرهای مبارزە با زمین خواری در جوانرود

سوءقصد مسلحانە بە یکی از لیدرهای مبارزە با زمین خواری در جوانرود

12:31 - 16 May 2020


هەنگاو: یکی از فعالین مدنی شهرستان جوانرود کە طی سال های گذشتە نقش لیدر را در مبارزە با زمین خواری مسئولین شهر بر عهدە داشتە است، از سوی افراد مسلح ناشناس مورد سوءقصد قرار گرفت.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعات اولیە بامداد روز جمعە ٢٧ اردیبهشت ٩٨ (١٦ می ٢٠٢٠)، افراد مسلح ناشناس بە سوی اتومبیل ”ولی سلیمی“ از فعالین شناختە شدە شهرستان جوانرود تیراندازی کردەاند. بە گفتە منابع مطلع آقای سلیمی از این سوءقصد جان سالم بە در بردە، اما چندین گلولە بە اتومبیل وی برخورد کردە است.


ولی سلیمی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و یکی از سیماهای شناختە شدە شهر جوانرود می باشد کە طی سالهای گذشتە با فعالیت های خود مانع زمین خواری مسئولین در جوانرود شدە و ٣ سال پیش نیز با شکایت “شهاب نادری” نمایندە وقت اورامانت از سوی نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شدە بود.


تاکنون نهادهای مرتبط در بارە سوء قصد بامداد جمعە بە ولی سلیمی اظهار نظر نکردەاند، اما منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە “ا .و” یکی از اعضای شورای شهر جوانرود پشت این قضیە می باشد. این عضو شورای شهر طی روزهای گذشتە بارها وی را تهدید کردە است.


ولی سلیمی ٤١ سالە، شهریور ماه ١٣٩٦ نیز پس از پروندە سازی های شهاب نادری، نمایندە وقت شهرهای پاوە، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی در مجلس از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدە بود.


وی سال ٩٦ نقش چشمگیری در آشکارسازی پروندە واگذاری تپە اللە اکبر جوانرود بە شهاب نادری داشت. خردادماه سال ٩٦ سپاه پاسداران با یک توافق مشکوک تپە اللە اکبر جوانرود را بە شهاب نادری واگذار کرد و دولت نیز یک وام ٣٠ میلیارد تومانی بە وی اھداء نمود تا یک منطقە تفریحی تاسیس نماید.


پس ازآشکار شدن واگذاری این تپە مردم جوانرود چندین تجمع اعتراضی برگزار نمودند.


هەنگاو همان سال گزارش دادە بود کە، شهاب نادری در حضور چندین نفر بە ولی سلیمی گفتە است کە :” از این شهر بیرون و زندگی را بەکامت تلخ میکنم.“