شماری از زندانیان سیاسی زندان ارومیە لشکرکشی ترکیە را محکوم کردند

شماری از زندانیان سیاسی زندان ارومیە لشکرکشی ترکیە را محکوم کردند

23:47 - 13 October 2019

 

هەنگاو: شماری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە، با انتشار بیانیەای لشکرکشی ارتش ترکیە بە خاک کردستان سوریە (روژاوا) را محکوم کردند.

در بخشی از این بیانیە کە متن آن برای “هەنگاو” ارسال شدە آمدە است کە “ ا زندانیان سیاسی کرد محبوس در زندان ارومیە لشکرکشی ارتش متجاوز ترکیە بە خاک روژاوا را بە شدت محکوم می کنیم و در غم و شادی های مردم روژاوا خود را شریک آنها می دانیم و این تنها کاری است کە اکنون از دست ما بر می آید.”

متن کامل این بیانیە بە شرح زیر می باشد؛

اینجا صدای کردستان ایران، زندان مرکزی ارومیه، بــند سیاسی

اگرچه در زیر خاکستر جنگ های ترکیه علیه کردها عشق، امید، آرزو و آرمانهای والای بشری و در یک کلام انسانیت دفن شد و فاشیسم رشد کرد، اما کردها بە نیابت از جهانیان با خونخوارترین سازمان تروریستی عصر جنگیدند تا با خون خود صلح ، آرمانش و برابری را در این بخش از خاک کردستان نهادینە کنند.

پنجــه دژخیمان همچـنان سینــه کوکان بی‌گناه کرد را شـکافتە و قلبهایشان را به دندان می‌کشند. اما دریغ از دلسوزی مدعیان دروغین حقوق بشـر با آن همه ادعا و شعارهای توخالی کە مهر سکوت را بر لب زده و ریخته شدن خون ملت کرد را تماشا می کنند.

ما زندانیان سیاسی کرد محبوس در زندان ارومیە لشکرکشی ارتش متجاوز ترکیە بە خاک روژاوا را بە شدت محکوم می کنیم و در غم و شادی مردم روژاوا خود را شریک آنها می دانیم و این تنها کاری است کە اکنون از دست ما بر می آید.

 

زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه

عثمان مصطفی پور

محی الدین ابراهیمی

هدایت عبدالله پور

مجید تیباش

سیامک اشرفی