شکنجە روزنامەنگار مریوانی توسط اطلاعات و کاهش وزن ١٠ کیلویی وی طی یک هفتە

14:20 - 22 October 2018

 

هەنگاو: یک روزنامەنگار اهل مریوان کە چندی پیش بازداشت شدە بود، با وثیقە سنگین موقتا از زندان آزاد شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، رزگار کریمی، روزنامەنگار کوردپرس و گزارشگر فرانداری مریوان از سوی دادگاه تفهیم اتهام شدە و پس از یک هفتە بازداشت  روز جمعە گذشتە (  ٢٧ مهر / ١٩ اکتبر) با تودیع وثیقە ١٥٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە است.

دادگاه این روزنامە نگار کورد را بە همکاری و عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزسیون ایران متهم کردە است.

یکی از زندیکان آقای کریمی کە بە دلایل امنیتی نخواست نماش فاش شود، بە خبرنگار هەنگاو گفت کە نیروهای ادارە اطلاعات در حین بازداشت این روزنامەنگار را بە شدت شکنجە کردەاند  بە نحوی کە کە طی یک هفتە ١٠ کیلو کاهش وزن داشتە است. این روزنامەنگار کورد طی مدت بازداشت در بازداشتگاه های ادارە اطلاعات کرماشان (کرمانشاه* و سنە بودە و تهدید بە مرگ شدە است.

رزگار کریمی، روزنامەنگار کوردپرس و گزارشگر فرمانداری مریوان، روز پنج شنبە هفتە گذشتە (١٩ مهر ٩٧ / ١١ اکتبر ٢٠١٨)، از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدە بود.

بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای امنیتی پس از بازداشت این روزنامەنگار اقدام بە تفتیش منزل وی نمودە و دوربین، موبایل، لبتاب و دیگر وسایل شخصی وی را ضبط و با خود بردە بودند.