صدور حکم حبس برای پوریا احمدی

صدور حکم حبس برای پوریا احمدی

15:18 - 28 March 2020


هەنگاو: پوریا احمدی، شهروند اهل سنندج کە اریبهشت ماه سال گذشتە بازداشت شدە بود، از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم سدە است.


برپایە گزارس رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ١٧ اسفند ٩٨ (٧ مارس ٢٠٢٠)، پوریا احمدی، مسئول آموزش حزب وحدت ملی شاخە کردستان از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج با ریاست قاضی سعیدی بە تحمل سە ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شدە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، این حکم بە اتهام “تبلیغ علیە نظام” صادر شدە است.


پوریا احمدی روز دوشنبە ٢٣ اردیبهشت ٩٨ ( ١٣ می ٢٠١٩)، پس از احضار بە ادارە اطلاعات سنندج بازداشت شدە بود.


وی روز چهارشنبە ١ اسفند ٩٧ ( ٢٠ فوریە ٢٠١٩) نیز از سوی نیروهای ادارە اطلاعات شهر سنندج در روستای زادگاهش (باینچو) بازداشت و پس از ١٥ روز آزاد شدە بود.