صدور حکم دو سال حبس برای روزنامەنگار اهل سقز

صدور حکم دو سال حبس برای روزنامەنگار اهل سقز

16:32 - 1 July 2020


هەنگاو: یکی از روزنامەنگاران سقز بە اتهام توهین و انتشار اخبار کذب از سوی دستگاه قضایی حکومت بە حبس محکوم گردید.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە ”احمد قربانی پور“ روزنامەنگار اهل سقز از سوی دادگاه بدوی بە ٢٢ ماه حبس تعلیقی و ٢ ماه حبس تعزیری محکوم شدە است.


این حکم بە اتهام توهین و انتشار اخبار کذب از سوی دادگاه بدوی دادگستری سقز ابلاغ و امکان تجدید نظر و اعتراض بە آن وجود دارد.


قربانی پور در کانال تلگرامی ”بمب نیوز“ به تخلفات هیات مدیره تعاونی از جمله واگذاری زمین های بیشتر به خود و اطرافیان و دادن رشوه اشارە و با شکایت هیت مدیرە تعاونی مشترک کارگران سقز بە دادگاه احضار شدە بود.