صدور حکم ٥ سال حبس برای شاکر بهروزی شهروند اهل ارومیە

صدور حکم ٥ سال حبس برای شاکر بهروزی شهروند اهل ارومیە

13:31 - 28 March 2020


هەنگاو: یک شهروند اهل ارومیە کە اواخر سال ٩٧ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە بود، از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم شدە و امروز دربارە پروندەای دیگر محاکمە خواهد شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، اواخر اسفند ماه سال ٩٨ یک زندانی اهل دیزج مرگور ارومیە با هویت “شاکر بهروزی” از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی “شیخلو” بە تحمل ٥ سال حبس محکوم شدە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، این حکم بە اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران صادر شدە و آقای بهروز در حین دادگاه از داشتن حق وکیل محروم بودە است.
شاکر بهروزی کە مدت ٧ ماه پیشمرگە حزب دمکرات کردستان ایران بودە است، پس جدایی از این حزب بە ایران بازگشت و روز سەشنبە ٢١ اسفند ٩٧ (١٢ مارس ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت شد.


شاکر (فرهاد) بهروزی فروردین ماه سال گذشتە بە مدت چند روز بە زندان مرکزی ارومیە منتقل و سپس بە سلول های انفرادی ادارە اطلاعات منتقل شدە بود و نهایتا روزهای آغازین سال ٩٩ دوبارە بە زندان ارومیە بازگرداندە شد.


یکی از نزدیکان آقای بهروزی در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، شاکر مدت یک سال و ٩ روز در سلول های انفرادی تحت شکنجە بودە تا بە ترور یکی از احضای سپاه پاسداران بەنام “مامل محمدی” اعتراف کند.


مامل محمدی از اعضای سپاه پاسداران روز سەشنبە ٢٢ اسفند ٩٧ (١٣ مارس ٢٠١٨) در منطقە مرگور ارومیە از سوی افراد مسلح ناشناس بە قتل رسید کە بعدها گروه “عقاب های زاگروس”، کە گروهی نظامی وابستە بە حزب دمکرات کردستان ایران می باشند، مسئولین این عملیات را بر عهدە گرفتند.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە امروز شنبە ٩ فروردین ماه، شاکر باقی بر سر این پروندە در دادگاه نظامی ارومیە محاکمە خواهد شد.