صدور حکم ٤ سال حبس برای مادح فتحی

صدور حکم ٤ سال حبس برای مادح فتحی

07:13 - 24 June 2019

 

هەنگاو: مادح فتحی، فعال مدنی اهل سنندج کە پیشتر سحر کاظمی همسر وی نیز بە حبس محکوم شدە بود، بە ٤ سال حبس محکوم شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، مادح فتحی، از فعالین مدنی و زیست محیطی ساکن سنندج، از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی بە تحمل یک سال حبس تعزیری و ٣ سال حبس تعلیقی بە مدت ٥ سال محکوم شدە است.

این حکم ١٤  اردیبهشت ماه امسال و بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی“ و ”همکاری با حزب حیات آزاد کردستان“ بر وی تحمیل شدە است.

یک ماه پس از صدور این حکم، حکم یک سال حبس مادح فتحی بە ٩ ماه حبس کاهش یافتە و در صورتی کە جهت اجرای حکم بەزندان برود، تنها دو ماه در حبس خواهد بود، زیرا پیشتر بە مدت ٧ ماه حبس بودە است.

مادح فتحی روز پنج شنبە (٢٤ آبان ٩٧ / ١٥ نوامبر ٢٠١٨) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە بود.

سحر کاظمی، همسر مادح نیز پیشتر بە ٢٠ ماه حبس تعزیری محکوم شدە بود.