صدور حکم ١٦ سال حبس برای یک شهروند کرد بە اتهام جاسوسی برای دوئل متخاصم

صدور حکم ١٦ سال حبس برای یک شهروند کرد بە اتهام جاسوسی برای دوئل متخاصم

22:21 - 17 February 2020

 

هەنگاو: یک شهروند اهل اشنویە کە تابستان امسال از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە بود، بە اتهام همکاری با دوئل متخاصم بە حبس محکوم شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک شهروند اهل اشنویە با هویت ”خسرو زرستان“ فرزند محی الدین اهل اشنویە، از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب ارومیە  بە ریاست قاضی ”شیخلو“ و ”نجف زادە“ بە تحمل ١٦ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این حکم بە اتهام ”همکاری با دوئل متخاصم علیە ایران“ صادر شدە و نامبردە در حین برگزاری نشست دادگاه حضور نداشتە و بە صورت غیابی این حکم صادر شدە است.

خسرو زرستان روز پنجشنبە ١٧ مرداد ٩٨ (٨ آگوست ٢٠١٩)، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت و هم اکنون در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد.

این زندانی مدت پنج ماه است کە برای معالجە چشمش نوبت گرفتە است اما مسئولین زندان از اعزام وی بە مراکز درمانی خارج از زندان مخالفت کردەاند.