صدور حکم سە ماه حبس برای یک فعال کارگری در کرمانشاه

صدور حکم سە ماه حبس برای یک فعال کارگری در کرمانشاه

14:43 - 7 September 2019

 

هەنگاو: یکی از فعالین کارگری کرمانشاه بە اتهام تشویق کارمندان شهرداری بە اعتصاب، از سوی دستگاه قضایی بە حبس محکوم شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق یشری هەنگاو، روز پنجشنبە ١٤ شهریور ٩٨ (٥ سپتامبر ٢٠١٩)، دادگاه انقلاب کرمانشاه یک فعال کارگری با هویت ”امین سیبر“ را بە تحمل ٣ ماه حبس تعزیری محکوم نمود.

این حکم بە اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق ”تشویق کارگران شهرداری برای اعتصاب“ بر امین سیبر تحمیل شدە است.

امین سیبر روز پنج شنبە ١٩ بهمن ماه ١٣٩٦ از سوی نیروهای امنیتی کرمانشاه بازداشت و پس از سە هفتە با وثیقە آزاد شدە بود.