صدور یک حکم اعدام و ١٩١ سال حبس برای شهروندان کرد طی شش ماه نخست سال ٢٠١٩

صدور یک حکم اعدام و ١٩١ سال حبس برای شهروندان کرد طی شش ماه نخست سال ٢٠١٩

21:44 - 2 July 2019

 

هەنگاو: دستگاه قضایی حکومت ایران طی شش ماه گذشتە دستکم برای ٦٤ فعال سیاسی،کارگری و مذهبی کرد حکم حبس، اعدام و شلاق صادر کردە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی شش ماه نخست سال ٢٠١٩ میلادی، دست کم ٦٤ فعال سیاسی، کارگری و عقیدتی کرد از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس، اعدام و  شلاق محکوم شدەاند.

بر طبق این گزارش، یک فعال کرد بە اعدام محکوم شدە و ٦٣ فعال دیگر نیز جمعا بە ١٩١ سال و ٧ ماه حبس شامل ٢٣ سال حبس تعلیقی و ٧٤ ضربە شلاق محکوم شدەاند.

 

تفکیک احکام بر طبق اتهامات واردە؛

فعالین سیاسی : ٥٤ مورد جمعا بە ١٧٨ سال و ٤ ماه حبس و ٧٤ ضربە شلاق محکوم شدەاند.

فعالین کارگری: ٦ مورد کە جمعا بە ٧ سال و ٣ ماه حبس محکوم شدەاند.

فعالین عقیدتی: یک مورد کە بە اعدام محکوم شدە است.

 

از میان افرادی کە بە حبس محکوم شدەاند دو فعال زن مجموعا بە ٢ سال و ٦ ماه حبس محکوم شدەاند. همچنین دو معلم بە ٨ سال حبس و یک وکیل نیز بە ٦ سال محکوم شدەاند.

 

اسامی کامل مواردی کە در این گزارش بە کار گرفتە شدە در مرکز آمار هەنگاو موجود می باشد.