طی سال ٢٠١٨ مین در کردستان ٥٩ قربانی گرفت + لیست اسامی

طی سال ٢٠١٨ مین در کردستان ٥٩ قربانی گرفت + لیست اسامی

22:28 - 6 January 2019

 

هەنگاو: انفجار مین های بە جای ماندە از جنگ ٨ سالە ایران و عراق همچنان در کردستان قربانی می گیرد و منابع هەنگاو نیز از کاشت دوبارە این دشمن نامرئی در مرزهای کردستان خبر می دهند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٢٠١٨ میلادی، دست کم ٥٩ شهروند در مرزهای کردستان بە دلیل انفجار مین و مواد منفجرە بە جای ماندە از جنگ ٨ سالە ایران و عراق قربانی شدەاند.

از مجموع ٥٩ نفری کە قربانی شدەاند ١٥ نفر جانشان را از دست دادە و ٤٤ نفر دیگر زخمی و نقض عضو شدەاند.

همچنین ٦ نفر از زخمی شدەها زن و ٢ نفر نیز کودک بودەاند کە یکی از آنها جانش را از دست دادە است.

 

تفکیک قربانیان بر حسب استان

طی سال گذشتە بیشترن قربانیان مین در مرزهای استان کردستان (سنندج) ثبت شدە است، کە ٢٦ مورد می باشد و ٨ تن از آنها جانشان را از دست دادەاند.

 ـ کردستان (سنندج) : ٢٦ قربانی شامل ٨ کشتە و ١٨ زخمی (یکی از کشتە شدگان اهل قزوین و یکی از زخمی ها اهل زنجان بودەاند).

ـ ایلام : ١٥ قربانی شامل ٤ کشتە و ١١ زخمی (یکی از زخمی ها اهل افغانستان بودە است).

ـ آذربایجان غربی (ارومیە): ٨ قربانی شامل یک كشتە و ٧ زخمی (٧ تن از قربانیان کولبر بودەاند).

کرمانشاه (کرماشان): ٧ قربانی شامل یک كشتە و ٦ زخمی ( شهروند کشتە شدە سرباز و اهل پیرانشهر بودە است).

لرستان: سە دختر دبیرستانی بە دلیل انفجار شی جنگی در مدرسە زخمی شدند.

 

تفکیک قربانیان مین بر حسب طبقە اجتماعی

بیشترین قربانیان مین در کردستان طی سال ٢٠١٨  از طبقە کارگر بودەاند کە طی این مدت ٣٠ کولبر، رانندە، چوپان و کارگر قربانی شدەاند.

همچنین ١٨ شهروند مدنی و ١١ نظامی شامل سرباز و مین روب قربانی مین شدەاند.

 

برای هر شهروند کرد دو مین وجود دارد

آمارهای مختلف رقم مین‌های کاشته‌شده در پنج استان غربی ایران شامل  (آذربایجان غربی (ارومیە)، کردستان (سنندج)، کرمانشاه (کرماشان)، ایلام و خوزستان) را ۱۶ تا بیش‌از ۲۰میلیون ذکر کرده‌اند که در مساحتی حدود چهارمیلیون و دویست هزار هکتار، کاشته شده‌اند کە بیشتر این مین ها در کردستان کاشتە شدە و بە طور متوسط برای هر شهروند کرد دو مین وجود دارد.

علاوە بر این مین ها، منابع هەنگاو تاکید کردەاند کە حکومت ایران طی سە سال گذشتە بە بهانە مقابلە با احزاب کرد اپوزسیون حکومت اقدام بە کاشت مین های جدیدی در مرزهای  کردستان نمودە و اینکە بیشترین آمار قربانیان مین در استان کردستان بودە و بە ویژە شهرستان مریوان کە تنها ٧ نفر در این شهر جانشان را از دست دادەاند، خود گویای این واقعیت می باشد.

 

هفت سال پس از جشن پاکسازی  در سال ٩٠ و بیشترین آمار قربانیان در سال ٩٧

استاندار استان کردستان  در سال ١٣٩٠ ( علی رضا شهبازی) اعلام کردە بود میادین مین در کردستان پاکسازی شدە و جشن پاکسازی را برگزار کردە بودند. اما  شهروندان این استان پس از ٧ سال هر سالە قربانی مین می شوند و در سال ٢٠١٨ نیمی از قربانیان مین در چهار استان مرزی در این استان ثبت شدەاست.

کشور ایران تاکنون حاضر بە امضای کنوانسیون ”اوتاوا“ در ارتباط با ممنوعیت بە کار بردن مین و تولید مین ضد نفر نشدە است.

 

برای دریافت فایل PDF لیست قربانیان و جزئیات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید؛