مدافعان شرق کردستان مسئولیت عملیات پیرانشهر را بر عهدە گرفتند

مدافعان شرق کردستان مسئولیت عملیات پیرانشهر را بر عهدە گرفتند

00:55 - 10 July 2019

 

هەنگاو: ساعاتی پس از کشتە شدن سە تن از اعضای سپاه پاسداران در پیرانشهر گروه مسلح مدافعان شرق کردستان وابستە بە حزب دمکرات کردستان (حدک) مسئولیت این حملە را بر عهدە گرفت.

بر طبق بیانیەای کە گروه مسلح مدافعان شرق کردستان، شاخە نظامی حزب دمکرات کردستان در داخل شهرهای کردستان منتشر نمودە است، این گروه مسئولیت کشتن سە عضو سپاه پاسداران را در پیرانشھر بر عهدە گرفتە است. در این بیانیە آمدە است کە نیروهای آنها بدون تلفات محل درگیری را ترک کردەاند.

عصر روز سەشنبە (١٨ تیر ٩٨ / ٩ ژوئیە ٢٠١٩)، اتومبیل حامل  چهار تن از نیروهای سپاه پاسداران در داخل شهر پیرانشر مورد حملە قرار گرفت.

گزارشات رسیدە حاکی از این می باشد کە طی این حملە مسلحانە ”حاصل احمدی“ معروف بە (حاصل شیت) سرهنگ سپاه پاسداران  و فرماندە عملیاتی سپاه پیرانشهر و دو عضو دیگر سپاه بە نام های ”ستار پیروتی“ و ”امید ملازادە“ کشتە شدە و یک عضو دیگر سپاه بە نام ”شورش قادری بە شدت زخمی شدە است.

اتومبیل این افراد کە از نوع تویتا هایلوکس بودە در خیابان سردشت و در نزدیکی ترمینال سردشت مورد حملە قرار گرفتە است.

حاصل احمدی یکی از اعضای سپاه پاسداران می باشد کە در آذیت و آزار خانوادەهای فعالین سیاسی و مدنی و همچنین ترور اعضای احزاب کردستانی نقش داشتە است.