مرگ کارگر بوکانی در اقلیم کردستان

11:32 - 12 July 2019

 

هەنگاو: یک جوان اهل بوکان کە برای کارگری بە اقلیم کوردستان رفتە بود، بە دلیل سقوط از ارتفاع جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە (٢٠ تیر ٩٨ / ١١ ژوئیە ٢٠١٩)، یک جوان اهل بوکان با هویت “فریدون رعنایی” در حین کار در شهر سلیمانیە اقلیم کوردستان، بە دلیل سقوط از طبقە چهارم یک ساختمان نیمەکارە در حین کار جانش را از دست داد.

بە دلیل شرایط بد اقتصادی و پایین آمدن ارزش پول ایران شمار زیادی از جوانان کردستان بە دلیل نبود فرصتهای شغلی جهت کارگری بە شهرهای اقلیم کوردستان رفتەاند و گاها شاهد مرگ آنها در سوانح کاری می باشیم.