مرگ سە کارگر در حین کار در شهرهای سنندج و مهاباد

مرگ سە کارگر در حین کار در شهرهای سنندج و مهاباد

11:21 - 31 July 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە سە کارگر اهل شهرهای سنندج و مهاباد در حین کار و بە دلیل حوادث کاری جانشان را از دست دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە (٩ مراداد ٩٨ / ٣١ ژوئیە ٢٠١٩)، یک کارگر ٣٢ سالە در شهر سنندج در حین کار دچار برق گرفتگی شدە و جانش را از دست داد.

فرماندە انتظامی شهر سنندج اعلام کردە است کە جسد متوفی بە پزشک قانونی منتقل شدە است.

روز یکشنبە (٦ مرداد ٢٨ ژوئیە) نیز یک جوان دانشجو با هویت ”دانیال خدری“ اهل سنندج کە در یک ساختمان نیمە کارە مشغول کار بود بە دلیل انفجار کمپرسور جانش را از دست داد.

همچنین طی روزهای گذشتە، یک جوان اهل مهاباد با هویت ”خالد ارمغان“ ٣٠ سالە، در حین جوشکار بە دلیل سقوط از ارتفاع جانش را از دست دادە است.