مرگ یک دانشجوی پزشکی زیر شکنجه ماموران اداره اطلاعات کرمانشاه

مرگ یک دانشجوی پزشکی زیر شکنجه ماموران اداره اطلاعات کرمانشاه

19:12 - 18 June 2020


هەنگاو: یک دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کە ١٨ ماه پیش در سکوت خبری توسط نهادهای امنیتی استان کرمانشاه بازداشت شدە بود، زیر شکنجە بە قتل رسیده و امروز جنازەاش را بە خانوادەاش تحویل دادەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٢٩ خرداد ٩٩ (١٨ ژوئن ٢٠٢٠)، ادارە اطلاعات کرمانشاه خانوادە یک جوان اهل جوانرود با هویت ”خلیل مرادی“ ٣٢ سالە را مطلع کردە است کە فرزندشان در یک سانحە رانندگی جانش را از دست دادە است.


خلیل مرادی اصالتا اهل ثلاث باباجانی، ساکن جوانرود و دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بودە کە آبان ماه ١٣٩٧ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع نزدیک بە خانوادە مرادی، خلیل مرادی در حین بازداشت در یکی از داروخانە های کرمانشاه مشغول کار بودە و از زمان بازداشت خانوادەاش نتوانستەاند هیچ گونە ارتباطی با وی برقرار کنند.

این منبع کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود اعلام کرد کە، خانوادە مرادی که خود”خانوادە شهید“ می باشند، طی ماه گذشته با پرداخت وجهی به یکی از مقامات دولتی مطلع شدند که فرزندشان با اتهامات نامشخص در بازداشت اداره اطلاعات شهر کرمانشاه است.

شایان ذکر است مرحوم خلیل مرادی در ایام بازداشت از کلیه حقوق قانونی نظیر اطلاع به خانواده، مشاوره حقوقی و دسترسی به وکیل محروم بوده است. تا کنون هیچ یک از مقامات امنیتی و قضایی استان نیز هیچ گونه اظهار نظری نسبت به مرگ مشکوک نامبرده در اداره اطلاعات کرمانشاه نکرده اند.


در این خصوص هەنگاو با اعضای خانوادە خلیل مرادی تماس گرفته لیکن هیچ یک از آنها حاضر به مصاحبه در این خصوص نشدند.