ممانعت از برگزاری مراسم یادبود جانباختگان مرخیل و بازداشت یک جوان

ممانعت از برگزاری مراسم یادبود جانباختگان مرخیل و بازداشت یک جوان

23:33 - 1 July 2020


هەنگاو: نیروهای سپاه پاسداران از برگزاری مراسم گرامی داشت جانباختگان ارتفاعات مرەخیل پاوە در روستای ”نی“ از توابع مریوان ممانعت بە عمل آوردە و یک جوان را بازداشت کردند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، قرار بود کە ساعت ٤ عصر روز چهارشنبە ١١ تیر ٩٩ (١ ژوئیە ٢٠٢٠)، مراسم یادبوی برای سە فعال زیست محیطی کە روز یکشنبە در جریان کنترل و مهار آتش سوزی ارتفاعات بوزین و مرەخیل شهرستان پاوە جانشان را از دست دادە بودند، برگزار شود کە نیروهای سپاه پاسداران از برگزاری این مراسم ممانعت بە عمل آوردند.


یکی از ساکنین روستای نی در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد، ساعاتی قبل از برگزاری این مراسم تمامی روستا از سوی نیروهای امنیتی میلیتاریزە و محاصرە شدە و چند اتومبیل از نیروهای امنیتی وارد روستا شدەاند.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە نیروهای امنیتی یک جوان را با هویت ”کاوان کسرایی“ ٢١ سالە فرزند ابوبکر بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.